MIM-P undersøgelser

Image

MIM-P – Marschak Interaction Method of Psychometrics

MIM-P er en struktureret legebaseret observationsmetode, der har den dyadiske relation som sit undersøgelsesfelt. Metoden bygger på en række aktiviteter, som omsorgsperson og barn udfører sammen. Den er særlig anvendelig til at belyse, hvordan relationen mellem omsorgsperson og barn påvirker barnets udvikling. Metoden kan anvendes på børn i alle aldre sammen med deres primære voksne.

MIM-P er designet til at tydeliggøre adfærd indenfor fem dimensioner af samspillet mellem omsorgsperson og barn: Struktur, samregulering, engagement, omsorg og udfordring. Gennem disse dimensioner kan MIM-P vurdere omsorgspersonens evne til at støtte barnets emotionelle udvikling og barnets evne til at tage imod det, som omsorgspersonen tilbyder. 

Vurderingsmetoden er således udviklet til at indfange særlige dimensioner af intersubjektiv adfærd mellem den voksne og barnet, det vil sige, at den undersøger kvaliteten af både den voksnes og barnets adfærd. Det er således styrkerne og sårbarhederne i den nære relation mellem omsorgsperson og barn, der bringes frem i lyset.

Sessionen optages på video for at sikre, at alle detaljer i samspillet kommer med under hele processen. Undersøgeren er ikke til stede i lokalet under gennemførelsen af MIM-P

En struktureret samspilsobservation

 • Fokus er de dyadiske mikroreguleringsprocesser
 • En struktureret legebaseret observationsmetode
 • Har den dyadiske relation som sit undersøgelsesfelt
 • Bygger på en række enkle aktiviteter, som omsorgsperson og barn udfører sammen
 • Undersøger relationen mellem omsorgsperson
 • Undersøgelsesfeltet er forældre og deres børn fra 3 til 17 år
 • Aktiviteterne er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fem dimensioner af samspillet mellem omsorgsperson og barn.
 • Undersøger kvaliteten af både den voksnes og barnets adfærd.
 • Består af 10 aktiviteter, som omsorgsperson og barn udfører sammen.

  MIM-P’s anvendelighed:

  • MIM kan indgå som en del af testbatteriet i forbindelse med børnepsykologiske undersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser, børnesagkyndige undersøgelser samt plejeanbringelses- og adoptionssager- Her kan RIXEN fortage MIM-P undersøgelse videreformidle kontakt til relevante fagpersoner, der kan udføre de andre undersøgelser.
  • I Danmark har Socialstyrelsen tilsvarende godkendt MIM som valid i denne type undersøgelser.
  • I plejeanbringelsessager, hvor det skal besluttes, om barnet skal genforenes med sine forældre, er MIM brugbar som observationsmetode med henblik på at undersøge relationerne mellem barnet og dets biologiske forældre og mellem barnet og dets plejeforældre.
  • MIM-P kan give informationer, der styrker tilrettelæggelsen af en interventionsplan i familier.
  • Når omsorgsperson og barn er sammen og udfører de konkrete aktiviteter, der indgår i metoden, dukker der typiske samspilsmønstre frem.
  • Når man anvender MIM-P i forbindelse med at tilrettelægge eller gennemføre en intervention, har man i feedback-sessionen mulighed for at arbejde med forældrenes indre repræsentationer af sig selv, deres forældrerolle, og af deres relation med barnet.
  • I inklusionsøjemed eller på skole- og behandlingshjem kan MIM-P med fordel anvendes, når man skal finde barnets udviklingspotentiale i kontakten og samspillet med primærpædagogen.

  Hos Rixen er vi oplært og certificeret i MIM-P:

  • Hensigten med udviklingen af MIM-P er at gøre vurderingsmetoden både mere pålidelig og mere gyldig. 
  • Dette er gjort ved at videreudvikle vurderingsmetoden, således at den kan tolkes ud fra en tilknytnings- og følelsesmæssig udviklingsforståelse og scores på en kvantitativ skala.
  • Dermed kan den fungere som en kvantitativ vurderingsmetode af samspillet mellem en omsorgsperson og et barn. 
  • Jeg har gennemgået et træningsforløb med en afsluttende certificering, hvor man skal opnå en interraterpålidelighed på 70 % og holde sig indenfor en defineret interaktionsscore på totalsummen på tre MIM-P’s.

  Administration af MIM-P: 

  • MIM-P administreres ud fra videooptagelsen. 
  • Det er en stor fordel, hvis MIM-P scores i fællesskab af flere fagpersoner. Her bruger Rixen eksterne fagperson, hvor en certificering i MIM-P forfindes.
  • I MIM-P vurderes følgende fem dimensioner af forælder-barn-relationen: Struktur, Samregulering, Engagement, Omsorg og Udfordring.

  Hos Rixen kan et MIM-P forløb foregå med alle eller dele nedenstående punkter alt efter kommunens behov:

  • Forsamtale med Socialrådgiver
  • Forberedende samtale med barnets forældre/plejeforældre.
  • Udførelse af MIM-P – barn og omsorgsperson.
  • Filmanalyse, samt udregning af resultater ud fra Susan Harts 9 punkt-skala.
  • Udarbejdelse af skriftlig rapport
  • Overleveringsmøde til sagsbehandler.