Offentlig

FOR DET OFFENTLIGE

Kommuner

Firmaet Rixen tilbyder at bistå kommunerne med rådgivning, planlægning og implementering i socialsager indenfor socialområdet.


Det kunne være som ekstern familiebehandler, støtte/kontaktperson eller mentor med unge, der er et sted i livet, hvor de har brug for støtte til at tage de rigtige valg og blive ved med det.


I Rixen udarbejdes vi handleplaner i samarbejde med kommunen og familien ud fra den foranstaltning, der er besluttet. Vi tilbyder at være med til at implementere, igangsætte og udføre det interventionen peger på. Arbejdsmetoden er aktiviteter og samtaler med hvert enkelt, der er en omkring barnet/den unge. Derfor prioriteres det tværfaglige samarbejde i disse sager.


Vores målsætning er, at skabe synlige resultater, hvor der fokuseres på, at forældre, barnet/unge er medinddraget i handleplanen / indsatsplanen, så de er med til at skabe et værdigt liv på egen hånd ved det forbyggende arbejde.

Firmaet Rixen tilbyder at bistå kommunerne med rådgivning, planlægning og implementering i socialsager indenfor socialområdet.

Vi har et værdigrundlag, hvor vi føler et stort medansvar på det sociale område. Vi er troværdige og loyale overfor det igangværende samarbejde. Vi er nærværende og professionelle, som ved, hvilke redskaber, der skaber den optimale forandring, som forankres og gør individets værktøjskasse optimal for den enkelte.


Vi har som kerneområde at arbejde helhedsorienteret, så udvikling vil forekomme i alle kontekster i barnet/den uges og familiens liv.


Jeg har tilknyttet andre eksterne faggrupper, der kan tilknyttes en sag, hvis dette skulle være nødvendigt.

Støtteperson § 54

Vi tilbyder forældre, der har fået anbragt deres barn en støtteperson. Kommunalbestyrelsen skal efter gældende lov tilbyde dig en støtteperson i forbindelse med anbringelsen. Du har ret til selv at vælge en støtteperson.


Kontakt os hvorefter vi etablerer kontakt til din sagsbehandler for videreproces.


Serviceloven § 54:

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier, nr. 9007 af 7. januar 2014


(Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Støtteperson til forældre i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet.

§ 54. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. §52, stk. 3, nr. 7.


Stk. 2. Under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om støtte til forældrene efter stk. 1, efter § 52, stk. 3, eller efter anden lovgivning. Støtten skal så vidt muligt medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en særskilt plan for støtten til forældrene.

Vi tilbyder forældre, der har fået anbragt deres barn en støtteperson. Kommunalbestyrelsen skal efter gældende lov tilbyde dig en støtteperson i forbindelse med anbringelsen. Du har ret til selv at vælge en støtteperson.

Tilbud om en støtteperson Vejledningens pkt. 376.

Kommunen skal tilbyde forældremyndighedsindehaverne en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Det er i den forbindelse også væsentligt, at være opmærksom på de forældre, som pga. af funktionsnedsættelse, f.eks. udviklingshæmmede forældre, der har et særligt behov for støtte til at kunne udfylde deres forældrerolle under anbringelsen.

 

Det er forældremyndighedsindehaverens opholdskommune, der skal bevilge støttepersonen og dække udgifterne, der er forbundet dermed. Det er støttepersonens opgave at lytte og være der for at støtte forældrene. En støtteperson til forældrene kan være med til at dække de behov, som forældrene har under barnets anbringelse og kan dermed også være med til at styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet. Det styrkede forældresamarbejde kan medføre en større gensidig respekt, mellem på den ene side kommunen og anbringelsesstedet og på den anden side forældrene, der kan medføre, at kommunen og anbringelsesstedet i højere grad forventes at respektere, at forældrene forsat er forældre, og hvor forældrene i højere grad oplever, at de fortsat har betydning for børnene også under anbringelsen.

 

Støttepersonen skal give forældrene modspil, hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på, hjælpe med forberedelse og evaluering af møder og hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen. Det er vigtigt, af hensyn til forældrene, at støtteordningen gøres så fleksibel som mulig. Støttepersonen varetager dog ikke opgaver af behandlingsmæssig karakter – f.eks. i forhold til forældrenes misbrug, psykiske problemer m.v. Støttepersonen kan medvirke til, at forældrene støttes til at blive afklaret i forhold til anbringelsen. Dette kan være relevant i forhold til alle forældre - også forældre hvis barn er anbragt uden for hjemmet alene på grund af nedsat funktionsevne, fordi forældrene ikke længere kan varetage pasningen af barnet i hjemmet.

 

Forældrene kan under anbringelsen af støttepersonen hjælpes til at forbedre forældreskabet, herunder fastholde kontakten til barnet. I forhold til kontakten til barnet eller den unge kan støttepersonen supplere kommunens indsats for at fremme kontakten efter servicelovens § 71. For forældrene kan anbringelsesforløbet derved blive mindre smertefuldt, og barnet kan opleve en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet. Herudover kan en støtteperson bidrage til at støtte forældrene på en række andre punkter, f.eks. med at løse de problemer der har været medvirkende til, at barnet eller den unge måtte anbringes uden for hjemmet.

 

Støttepersonen tildeles i forbindelse med anbringelsen, det vil sige fra det tidspunkt, hvor en anbringelse af barnet indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger. Støttepersonen kan fortsætte i en kortere periode efter hjemgivelsen. Støttepersonen skal være et tilbud under selve anbringelsen.


Da det er vigtigt:

.  at det er et tilbud, som forældrene til anbragte børn frit kan vælge,

.  at forældre selv kan vælge den konkrete støtteperson,

.  at støttepersonen er uafhængig af forvaltningen,

.  at støttepersonen er fleksibel

.  at støttepersonen har en vidensmæssig og personlig baggrund i forhold til de krav, der bør stilles til en støtteperson,


vil det være hensigtsmæssigt, at kommunen udarbejder en liste over "kvalificerede støttepersoner", som forældrene kan vælge ud fra. Dette afskærer dog ikke familien fra selv at fremkomme med forslag til en egnet person. Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om den foreslåede person er egnet som støtteperson. Det er således ikke tanken, at nære familiemedlemmer eller andre fra forældrenes nære personlige netværk udpeges som støtteperson. Ordningen, hvorefter forældrene tildeles en støtteperson, er uafhængig af forældrenes eventuelle advokatbistand. Kommunen fastsætter tidsforbruget for støttepersonen og kan i den forbindelse vurdere forældrenes behov, herunder deres udbytte af støtten, og hvornår i anbringelsesforløbet støtten ydes.

 

Det er ikke meningen med ordningen, at en støtteperson skal træde i stedet for en eventuel bisidder. Forældrene kan ud over støttepersonen også have en bisidder, og myndighederne kan således ikke afvise bisidderdeltagelse med henvisning til støttepersonordningen.

Mentorordning

Vi tilbyder mentorordning for unge, der er et sted I livet, hvor der er brug for støtte til at tage de rigtige valg og blive ved med det.


Grund ideen med en mentorordning for unge mellem 15 og 29 år er, at sårbare og usikre unge, som har svært ved at finde fodfæste i livet, kan få en kontinuerlig kontakt til en rummelig og erfaren person, som har lyst til at være støtte og rollemodel for den unge.


Mentoren skal være med til skabe de rette vækstbetingelser for den unge, så vedkommende kan vokse og udvikle sig. En sådan udvikling tager tid og derfor kan mentoren gøre en forskel, da vedkommende har mulighed for at følge den unge i mellem ½ til hele år.


I denne periode er det væsentligste, at der opbygges et trygt og tillidsfuldt forhold mellem mentor og den unge således, at den unge kan stole på sin mentor og at mentoren bliver en rollemodel for den unge. Den unge opstiller selv mål for, hvad han/hun gerne vil opnå sammen med en mentor og sammen arbejder de frem mod de mål.

Vi tilbyder mentorordning for unge, der er et sted I livet, hvor der er brug for støtte til at tage de rigtige valg og blive ved med det.

Det er vigtigt, at mentor opfatter forløbet som en proces, hvor den unge får mulighed for selv at opleve og mærke, når der sker forandringer i egen adfærd og handlemønstre – også når det ikke forløber så godt. Hensigten med forløbet er, at uhensigtsmæssig adfærd/handlemønstre og personlige mønstre langsomt får lov til at blive synlige mellem mentor og den unge og at de sammen arbejder frem mod at forandre den unges livsbetingelser – både til fordel for individet, men også samfundet.


Mentor påtager sig ansvaret for at motivere den unde i processen til at kunne mestre eget liv.


I et samfundsmæssigt perspektiv vil den positive udvikling, som mentor og den unge skaber sammen medvirke til, at den unge får lettere ved at starte på eller fastholde en uddannelse og et arbejde. Den unge vil også få nogle menneskelige ressourcer, som kan medvirke til ”et bedre liv på sigt”.


Der er således mange faktorer, som kan spille ind og kan være en medvirkende til, at en ung med et mentorforløb kan få en bedre og nemmere tilværelse. Desuden er der tale om, at inddrage civilsamfundet i det offentlige regi, hvor udvikling af mentorordningen, kan skabe nytænkning og tilføre nye ressourcer til samfundet.

Cool kids forløb

Rigtig mange familier støder på udfordringer i kontakten med skolen, skolepsykologen, kommunen, opholdsstedet, plejefamilien, sygehuset eller kommunen.

Hos Rixen, kan du få hjælp til at forbedre samarbejdet, hvor du har brug for det.


Vi kan blandt andet bidrage med:

-   At bringe et samarbejde videre, der er kørt i hårdknude

-   At forebygge komplicerede samarbejdsforløb

-   At få inddraget dine meninger og løsninger i dit samarbejde

-   At sikre en koordineret indsats i samarbejdet, så alle tager ansvar

-   At give mulighed for at inddrage specialviden i dit samarbejde


Nogen har brug for en, der er ansvarlig for samarbejdet, fordi de selv har nok at se til i forvejen.


Andre oplever store udfordringer i samarbejdet og har brug for hjælp til at bringe det videre. Nogen oplever, at deres perspektiv ikke høres og har brug for, at ens synspunkt kan blive inddraget.


Andre føler sig alene med sin bekymring af sit barns mistrivsel og har brug for hjælp for at den høres.

Rigtig mange familier støder på udfordringer i kontakten med skolen, skolepsykologen, kommunen, opholdsstedet, plejefamilien, sygehuset eller kommunen.  Hos Rixen, kan du få hjælp til at forbedre samarbejdet, hvor du har brug for det.

Skoler

Vi kan være sparringspartner, samarbejdspartner og underviser for Jeres professionelle på Jeres skole.


Vi gør det muligt for skoler at yde den nødvendige støtte og indsats for det barn/børn med udfordringer.


Der er i vores samfund brug for nærværende professionelle, som ved, hvilke redskaber, der skaber den optimale forandring, som forankres og gør individets værktøjskasse optimal for den enkelte.


Vi har som kerneområde at arbejde helhedsorienteret, så udvikling vil forekomme i alle kontekster i barnet/den unges liv.

Vi kan være sparringspartner, samarbejdspartner og underviser for Jeres professionelle på Jeres skole.     Vi gør det muligt for skoler at yde den nødvendige støtte og indsats for det barn/børn med udfordringer.

Daginstitutioner

Vi tilbyder alt fra sparring, forældresamarbejdets betydning til undervisning i forhold til den neuropædagogiske tilgang, børn med forskellige diagnoser og mødet med dem og til at lave observationer af børn med særlige behov.


Dette kan foregå som workshop på personalemøder samt alene med den enkeltes stues professionelle.


I forbindelse med samarbejdet, kan vi tilbyde følgende:


.  Rådgivning i forhold til selve den pædagogiske praksis, med
   henblik på inklusion.


.  Understøttelse af en relations -og ressourceorienteret tænkning.


.  Igangsættelse og understøttelse af  inkluderende læringsmiljøer,
   herunder afprøvning af givne metoder og udarbejdelse af
   materialer


.  Vi tilbyder at afholde temadage, relevante kurser samt oplæg på
   eksempelvis personalemøder om  bl.a. inklusion, relations -og

   ressourceorienteret pædagogik og neuropædagogik.


.  Rådgivning og vejledning til forældre i forhold til deres barn.

Vi tilbyder alt fra sparring, forældresamarbejdets betydning til undervisning i forhold til den neuropædagogiske tilgang, børn med forskellige diagnoser og mødet med dem og til at lave observationer af børn med særlige behov.